rEGULAMIN ROZGRYWEK

Regulamin rozgrywek Gryf Basket Cup 2021

 

Par. 1.

Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Promocji Sportu „Gryf”, ul. Elizy Orzeszkowej 3/u1, 71-564 Szczecin, NIP: 851-317-69-84, KRS 0000510487, tel. 664906703, e-mail: kontakt@gryfbasketcup.pl lub inna organizacja wymieniona w Par. 3.

W przypadku poszczególnych turniejów Stowarzyszenie może być współorganizatorem patrz par. 3

Komisarzem rozgrywek jest Paweł Kryzan lub osoba wskazana w Par. 3 przy określonym wydarzeniu.

Oficjalną stroną internetową i podstawowym kanałem informacyjnym jest www.gryfbasketcup.pl .

Par. 2.

W cyklu rozgrywkowym ryf Basket Cup rozgrywki są prowadzone w następujących kategoriach:

– OPEN (mix)

– U 23 (mix)

– U 17 (mix)

– U 15 (mix)

– U 13 (mix)

Ilość kategorii jest określana na każdym turnieju. Klasyfikacja generalna będzie ustalana dla kategorii, w których zostaną rozegrane mecze na co najmniej 3 turniejach (jeżeli będzie możliwość ich zorganizowania). Kategoria może zostać utworzona tylko w momencie, gdy zgłosi się w niej do turnieju co najmniej 5 drużyn na danym turnieju. Przykład: kategoria U17 w turnieju nr 1 zostanie utworzona wtedy, gdy zgłosi się minimum 5 zespołów w kategorii U17. Jeżeli zgłoszą się cztery, wtedy będą mogły zagrać w wyższej kategorii tj. w kategorii U 23.

W turnieju może wziąć udział każdy zawodnik bez względu na narodowość.

W turniejach może wziąć udział każdy zainteresowany, może to być reprezentacja klubu, szkoły czy nawet osób nie reprezentujących żadnej organizacji.

Komisarz może na wniosek innych grup wiekowych zorganizować rozgrywki w innych kategoriach lub utworzyć kategorię towarzyszącą tj. bez klasyfikacji generalnej.

Par. 3.

Turnieje Gryf Basket Cup 2021 odbywają się w terminach:

13.06 – Gryf Basket Cup 2021 vol. 1 – organizatorem głównym jest Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Żelechowa, ul. Ułańska 13 w Szczecinie

Turniej rozpoczyna się o godz. 11:00. Komisarzem jest Damian Kuras. Komisarz może zmienić godzinę rozpoczęcia turnieju.

14.08 – Gryf Basket Cup 2021 Puchar Szczecina

Turniej rozpoczyna się o godz. 11:00. Komisarz może zmienić godzinę rozpoczęcia turnieju.

Każdy zespół po przybyciu na turniej powinien potwierdzić swój udział zgłaszając się do stolika organizatora.

Par. 4.

Drużyna przystępująca do rozgrywek cyklu Gryf Basket Cup zgłasza skład w liczbie minimalnie 3 (trzech), a maksymalnie 4 (czterech) zawodników w turnieju.

Zawodnik w turnieju ma prawo reprezentować tylko jeden zespół.

Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialność związanych z nieszczęśliwymi wypadkami.

Par. 5.

Zgłoszenia do rozgrywek należy dokonać do momentu rozpoczęcia każdego z turniejów tylko drogą elektroniczną poprzez stronę: https://play.fiba3x3.com/ .

Każdy zawodnik musi mieć założone konto w międzynarodowej bazie prowadzonej przez FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki) na: https://play.fiba3x3.com/ . Zawodnicy od 13 lat będą rejestrować się samodzielnie. Zawodnicy młodsi będą rejestrowani przez organizatora.

Możliwe jest także dokonanie zgłoszenia w dniu turnieju po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gryfbasketcup.pl lub przesłania zgłoszenia poprzez portal facebook.

Komisarz w szczególnych sytuacjach może przedłużyć termin zgłoszeń.

W turniejach może zostać ustalone wpisowe w postaci finansowej lub rzeczowej.

Par. 6.

W obiektach sportowych (hala sportowa) Gryf Basket Cup  obowiązuje obuwie zmienne.

Par. 7.

Rozgrywki w turnieju Gryf Basket Cup rozgrywane są według Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę 3 na 3, które znajdują się w załączniku nr 1 (https://pzkosz.pl/dokumenty/pobierz/3146/Oficjalne_Przepisy_Gry_3x3.pdf) .

Rozgrywki odbywają się piłką w rozmiarze 6 (specjalnie dedykowaną do koszykówki 3×3) dla kategorii Open, U18 i U16. Pozostałe kategorie grają piłką w rozmiarze 5.

Par. 8.

Organizator Gryf Basket Cup (tj. Stowarzyszenie Promocji Sportu „Gryf”) ma prawo wykorzystywać wizerunki zawodników i drużyn w działaniach promujących swoją działalność.

Par. 9.

Każdy turniej jest rozgrywany wg jednego schematu rozgrywek tj. rozgrywki grupowe i playoff.

Zespoły z miejsc 1-2 w swoich grupach biorą udział w playoff. Ilość zespołów biorących udział w playoff może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.

W przypadku małej ilości drużyn może zostać zmieniona organizacja rozgrywek.

Par. 10.

Nagrody będą przyznawane dla zespołów, które zajmą miejsca 1-3 w swoich kategoriach w każdym turnieju.

Zespoły otrzymują nagrody w postaci medali, dyplomów i pucharów oraz upominków reklamowych, których wartość nie przekracza 50 zł.

Możliwe są nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach dla zawodników i zespołów.

Par. 11.

W trakcie rozgrywek Gryf Basket Cup stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry 3×3 FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki). Sędziowie podejmują decyzje, które są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej.

Par. 12.

Zawodnicy drużyny, biorącej udział w rozgrywkach Gryf Basket Cup, powinni mieć jednakowe stroje. Numery na strojach nie są wymagane. Organizator może wyrazić zgodę na odstąpienie od tej zasady.

Par. 13.

Szatnie, które są udostępnione zespołom, służą tylko do przebierania. Wszystkie swoje rzeczy należy zabrać na ławkę drużyny. Organizator nie odpowiada za utracone rzeczy pozostawione w szatni.

Par. 14.

Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.

Par. 15.

W sprawach nie objętych przepisami gry decyzje podejmuje Komisarz zawodów do kompetencji którego należy w szczególności:

– weryfikacja uczestników zawodów,

– rozstrzyganie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników,

– nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,

– rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile merytoryczna ocena protestu możliwa jest na miejscu.

Par. 16.

W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:

– zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,

– zdyskwalifikowanie zawodnika przez Komisarza za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z całego sezonu,

– udział nieuprawnionego zawodnika w zespole stwierdzony po weryfikacji zawodników /zamiana tożsamości – udostępnienie osobie trzeciej lub udział zawodnika w dwóch zespołach/ skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego sezonu, weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego w danej kolejce oraz dyskwalifikacją zawodnika w całym cyklu rozgrywek Gryf Basket Cup  w danym roku.

 

 

Załączniki:

Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę 3×3.

Zgoda rodziców dla uczestników poniżej 18 lat.

 

REGULAMIN ZAWODNIKA KLUBU GRYF

§1

Warunki przynależności do klubu koszykówki  Stowarzyszenie Promocji Sportu „Gryf”:

 • pozytywny wynik testów sprawnościowych, przeprowadzonych przez trenera Klubu,
 • zgoda trenera prowadzącego zespół,
 • zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu, aktualne badania lekarskie,
 • zobowiązanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu,
 • bieżące opłacanie składek członkowskich,
 • posłuszeństwo trenerom i opiekunom,
 • kultura osobista i zdyscyplinowanie,

§2

Prawa i obowiązki członka klubu

Członek klubu ma prawo do:

 • uczestniczenia w zajęciach i imprezach sportowych, klubowych, ligowych i innych reprezentując wyłącznie barwy Stowarzyszenie Promocji Sportu „Gryf”,
 • reprezentowania innej organizacji sportowej w zawodach pod warunkiem uzyskania zgody, od kierownictwa klubu,
 • pomocy lekarskiej i rehabilitacyjnej, w miarę możliwości klubu,
 • korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,
 • zgłaszania propozycji lub wniosków wobec władz Klubu,
 • zwolnienia z części, bądź całości opłat na pisemny wniosek rodzica, który będzie rozpatrzony przez zarząd klubu (w szczególności chodzi o składki członkowskie, opłaty za zgrupowania i turnieje), wysokość dofinansowania zależy od sytuacji materialnej zawodnika oraz od bieżącej kondycji finansowej Klubu,
 • rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, co jest równoznaczne z rezygnacją z bycia członkiem Klubu,
 • mają ponadto prawo do pomocy w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych (w zależności od posiadanej klasy sportowej) przez udzielanie pomocy w nauce w okresach intensywnego szkolenia podczas treningu, zawodów i zgrupowań sportowych,
 • udzielania innej pomocy (w zależności od posiadanej klasy sportowej), również finansowej, w postaci stypendium sportowego, nagród i premii za osiągane wyniki sportowe oraz zapomóg.

Obowiązki członka klubu koszykówki Stowarzyszenie Promocji Sportu „Gryf”:

 • dbanie o sprawność fizyczną i systematyczne podnoszenie umiejętności koszykarskich,
 • prowadzenie sportowego trybu życia oraz dbałość o swój stan zdrowia,
 • akceptacja całkowitego zakazu używania środków psychoaktywnych, a w szczególności narkotyków, dopalaczy, nikotyny i alkoholu,
 • posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej,
 • opłacanie comiesięcznej składki członkowskiej,
 • przejawianie troski o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste, kolegów, koleżanek i rywali sportowych,
 • kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek (obowiązek ten dotyczy zachowania się w szkole, na zajęciach sportowych, meczach i obozach),
 • ścisłe przestrzeganie regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad uczciwej i czystej walki w sportowym współzawodnictwie,
 • wykonywanie poleceń wydanych przez trenerów i bez zgody trenera nie opuszczanie miejsca zajęć,
 • informowanie trenerów o problemach zdrowotnych, złym samopoczuciu, urazach,
 • dbanie o powierzony sprzęt sportowy,
 • godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 • uczestnictwo w akcjach promocyjnych i reklamowych Klubu,
 • punktualne, rzetelne i sumienne uczestnictwo w treningach zawodach i innych formach realizacji procesu szkoleniowo-wychowawczego,
 • uczestniczyć w barwach klubowych we wszystkich ustalonych przez Klub zawodach i imprezach sportowych,
 • posiadanie odpowiedniego stroju treningowego,
 • pomoc (w ramach swoich możliwości) innym zawodnikom Klubu,
 • propagowanie koszykówki,
 • pozyskiwanie nowych członków Klubu,
 • wykonywanie różnych czynności i prac na rzecz Klubu,
 • stosowanie się do postanowień Statutu, uchwał i decyzji Klubu oraz władz zwierzchnich,
 • uczestniczenie (stosownie do możliwości) w imprezach organizowanych przez Klub,
 • posiadanie licencji zezwalającą na uprawianie koszykówki wydaną przez odpowiednie władze sportowe.

§3

Warunki uczestnictwa w zawodach i obozach sportowych:

 • decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów ligowych podejmuje trener prowadzący zespół,
 • zawodnik ma obowiązek startu w zawodach ligowych, do których został powołany,
 • koszty udziału w rozgrywkach ligowych lub turniejach pokrywa zawodnik,
 • w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach powołanego zawodnika, Klub ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych w związku z organizacją udziału w zawodach,
 • zawodnik ma obowiązek występowania podczas zawodów w stroju klubowym jeżeli zostanie w niego wyposażony,
 • wyjazd na zawody odbywa się w grupie, pod opieką trenera, odstępstwa od tej zasady muszą być każdorazowo zaakceptowane przez trenera,
 • w okresie wakacji i ferii zimowych Klub organizuje obozy szkoleniowe, w których uczestnictwo jest obowiązkowe,
 • zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w obozie jest możliwe w szczególnych przypadkach i wymaga zgody trenera,
 • koszty uczestnictwa w obozie treningowym pokrywa zawodnik.

§4

Nagrody

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywną pracę na rzecz rozwoju Klubu oraz za wybitne osiągnięcia sportowe członkowie Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani:

 • pochwałą ustną lub pisemną,
 • dyplomem uznania,
 • pismem pochwalnym,
 • wręczeniem proporczyka Klubu,
 • przyznaniem medalu pamiątkowego Klubu
 • nagrodą rzeczową lub pieniężną.

Nagrody przyznawane mogą być na wniosek trenerów lub członków Zarządu Klubu. Wnioski o nagrody zatwierdza Zarząd Klubu.

§5

Kary

Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Klubu i złamanie regulaminu Klubu przewiduje się następujące kary:

 • upomnienie ustne,
 • polecenie wykonania prac społecznych na rzecz Klubu,
 • pisemnej nagany,
 • czasowego zawieszenia (dyskwalifikacji) w prawach zawodnika na okres do jednego roku,
 • pozbawienie członkostwa Klubu.

O ukaranie członka Klubu wnioskują trenerzy lub członkowie Zarządu Klubu. Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do obwinionego prowadzone jest komisyjnie, a decyzje podejmowane są kolegialnie przez Zarząd Klubu. Zawodnikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania kary.

§6

Zmiana barw klubowych

Warunki przejścia do innego klubu koszykówki określają przepisy PZKosz. W celu zmian barw klubowych zawodnik Klubu zobowiązany jest do:

 • złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmian barw klubowych,
 • przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika,
 • zdania sprzętu sportowego do trenera prowadzącego,
 • rozliczenie finansowe z klubem,
 • uzyskania zgody Zarządu Stowarzyszenie Promocji Sportu „Gryf”, na zmianę barw klubowych,
 • zawodnicy będący zawodnikami innych klubów (w koszykówce 5 na 5) sprawy zmiany barw ustalają ze swoimi macierzystymi klubami.

§7

Postanowienia końcowe:

Informacja o zmianie regulaminu zostanie każdorazowo podana do wiadomości poprzez umieszczenie, w sposób czytelny, na stronie internetowej Klubu.

Zawodnicy i rodzice lub opiekunowie prawni, mają prawo wystąpić, w formie pisemnej, do Zarządu Klubu z prośbą wyjaśnienia kwestii spornych, bądź niejasnych wynikających z zapisów regulaminu.

Warunki opisane niniejszym regulaminem są akceptowane przez zawodników Klubu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia Promocji Sportu „Gryf”.

Sprawy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu Stowarzyszenia Promocji Sportu „Gryf”.

NASZE DANE

Stowarzyszenie Promocji Sportu „GRYF”
ul. Orzeszkowej 3/u1
71-564 Szczecin

NIP: 851-317-69-84
KRS 0000510487
REGON: 321542907

KontaKt

(+48) 664 906 703
kontakt@gryfbasketcup.pl

mBank
59 1140 2004 0000 3502 7969 8168