Regulamin

Regulamin rozgrywek
Gryf Basket Cup 2018

Drzetowo-Grabowo Open

 

§ 1.

Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin, ul. Asnyka 18/2, 71-527 Szczecin, NIP: 851-317-69-84, KRS 0000510487, tel. 664906703, e-mail: kontakt@gryfbasketcup.pl .

Komisarzem rozgrywek jest Paweł Kryzan.

Oficjalną stroną internetową i podstawowym kanałem informacyjnym jest www.gryfbasketcup.pl .

§ 2.

W cyklu rozgrywkowym Gryf Basket Cup 2018 rozgrywki są prowadzone w następujących kategoriach:
– OPEN – mają w nim prawo gry zawodnicy pełnoletni mężczyźni
– WOMEN OPEN – mają w nim prawo gry zawodnicy pełnoletnie kobiety
– U 18 – mają w nim prawo gry zawodnicy poniżej 18 lat za zgodą pisemną rodziców [do pobrania tutaj].
– WOMEN U 18 – mają w nim prawo gry zawodniczki poniżej 18 lat za zgodą pisemną rodziców [do pobrania tutaj].
– INTEGRACJA – mają w nim prawo gry zawodnicy/czki na wózkach inwalidzkich, jeżeli nie mają ukończonych 18 lat za zgodą pisemną rodziców [do pobrania tutaj].
2. Jeżeli w określonej kategorii zgłosi się do gry mniej niż 5 zespołów wtedy kategoria ta jest łączona z inną np.:  OPEN z U 18. Kategoria INTEGRACJA nie może być łączona z innymi.
3. Uczestnicy turnieju muszą mieć minimum 13 lat, ukończone najpóźniej w dniu turnieju.

W turnieju może wziąć udział każdy zawodnik bez względu na narodowość.
5. Komisarz może na wniosek innych grup wiekowych zorganizować rozgrywki w innych kategoriach lub utworzyć kategorię towarzyszącą tj. bez klasyfikacji generalnej.

§ 3.

Turniej odbędzie się 8 września o 11:00 na boisku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Emilii Plater 20.

Turniej rozpoczyna się o godz. 11:00. Komisarz może zmienić godzinę rozpoczęcia turnieju.

3. Każdy zespół po przybyciu na turniej powinien potwierdzić swój udział zgłaszając się do stolika/namiotu organizatora.

§ 4.

Drużyna grająca w turnieju Gryf Basket Cup 2018 zgłasza skład w liczbie minimalnie 3 /trzech/, a maksymalnie 4 /czterech/ zawodników.
2. Zawodnik w turnieju ma prawo reprezentować tylko jeden zespół.

§ 5.

Zgłoszenia do rozgrywek należy dokonać do momentu rozpoczęcia każdego z turniejów tylko drogą elektroniczną poprzez stronę: www.3x3planet.com
2. Każdy zawodnik musi mieć założone konto w międzynarodowej bazie prowadzonej przez FIBA (Międzynarodową Federację Koszykówki) na: www.3x3planet.com.
3. Możliwe jest także dokonanie zgłoszenia w dniu turnieju po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gryfbasketcup.pl lub przesłania zgłoszenia poprzez portal facebook.
4. Komisarz w szczególnych sytuacjach może przedłużyć termin zgłoszeń.
5. Zespoły biorące udział w rozgrywkach mają obowiązek wniesienia wpisowego.
6. Wpisowe wynosi dla wszystkich uczestników 10 zł od zawodnika we wszystkich turniejach.
7. Wpisowe uiszcza się przed każdym turniejem.
8. Wpłaty wpisowego należy dokonać przed turniejem przelewem na konto Stowarzyszenia nr: 32 1140 2004 0000 3402 7720 0759.
9. W uzasadnionych przypadkach można również dokonywać wpłat bezpośrednio przed rozpoczęciem rozgrywek po wcześniejszym poinformowaniu Komisarza.

§ 6.

W obiektach sportowych (hala sportowa) Gryf Basket Cup 2018 obowiązuje obuwie zmienne.

§ 7.

Rozgrywki w turnieju Gryf Basket Cup 2018 rozgrywane są według Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę 3 na 3, które znajdują się w załącznik nr 1 [link].
2. Rozgrywki odbywają się piłką w rozmiarze 6.

§ 8.

Mecze są sędziowane przez sędziów Polskiego Związku Koszykówki.

§ 9.

Organizator Gryf Basket Cup 2018 (tj. Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin) ma prawo wykorzystywać wizerunki zawodników i drużyn w działaniach promujących swoją działalność.

§ 10.

Każdy turniej jest rozgrywany wg jednego schematu rozgrywek tj. rozgrywki grupowe i playoff.
2. Zespoły z miejsc 1-2 w swoich grupach biorą udział w playoff. Ilość zespołów biorących udział w playoff może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.
3. W przypadku małej ilości drużyn może zostać zmieniona organizacja rozgrywek.
§ 11.
Nagrody będą przyznawane dla zespołów, które zajmą miejsca 1-3 w swoich kategoriach w każdym turnieju.
2. Możliwe są nagrody specjalne w poszczególnych kategoriach dla zawodników i zespołów.

§ 12.

W trakcie rozgrywek Gryf Basket Cup stosuje się wszystkie postanowienia przepisów gry 3X3 FIBA (Międzynarodowa Federację Koszykówki). Sędziowie podejmują decyzje, które są ostateczne i nie podlegają procedurze protestacyjnej lub odwoławczej.

§ 13.

Zawodnicy drużyny, biorącej udział w rozgrywkach Gryf Basket Cup, muszą mieć jednakowe stroje. Numery na strojach nie są wymagane. Organizator może wyrazić zgodę na odstąpienie od tej zasady.

§ 14.

Szatnie, które są udostępnione zespołom, służą tylko do przebierania. Wszystkie swoje rzeczy należy zabrać na ławkę drużyny. Organizator nie odpowiada za utracone rzeczy pozostawione w szatni.

§ 15.

Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych

§ 16.

W sprawach nie objętych przepisami gry decyzje podejmuje Komisarz zawodów do kompetencji którego należy w szczególności:
– weryfikacja uczestników zawodów,
– rozstrzyganie wątpliwości w zakresie oceny tożsamości zawodników,
– nadzór nad prawidłowym działaniem stolików sędziowskich oraz służb zabezpieczających zawody,
– rozpatrywanie protestów wniesionych przez kapitanów drużyn biorących udział w zawodach o ile merytoryczna ocena protestu możliwa jest na miejscu.

W zakresie następujących spraw dyscyplinarnych stosuje się następujące kary dyscyplinarne:
– zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego za niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,
– zdyskwalifikowanie zawodnika przez Komisarza za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje wykluczeniem zawodnika z całego sezonu,
– udział nieuprawnionego zawodnika w zespole stwierdzony po weryfikacji zawodników /zamiana tożsamości – udostępnienie osobie trzeciej lub udział zawodnika w dwóch zespołach/ skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego sezonu, weryfikacją jego spotkań jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego w danej kolejce oraz dyskwalifikacją zawodnika w całym cyklu rozgrywek Gryf Basket Cup w danym roku.

 

Załączniki:

Oficjalne Przepisy Gry w Koszykówkę 3×3.

Zgoda rodziców dla uczestników poniżej 18 lat.